Saznajte više o kolegijima diplomskog studija strojarstva koji su dostupni na engleskom jeziku!

Numeričko modeliranje (6 ECTS)

Lokacija: Varaždin

Semestar: ljetni

Upoznavanje studenata sa numeričkim metodama koje se primjenjuju u strojarskim aplikacijama. Osposobljavanje studenta za rješavanje nekih od jednostavnijih problema čvrstoće konstrukcija, vibracija, termodinamike i mehanike fluida koristeći različite numeričke metode, razvijanje vještina proračunavanja korištenjem nekog od komercijalnih numeričkih programskih paketa.
Preuzmi

Dizajn industrijskih proizvoda (4 ECTS)

Lokacija: Varaždin

Semestar: zimski

Usvajanja temeljnih pojmova i metodologije dizajna, u razvoju proizvoda s ciljem optimalizacije uporabljivosti, oblika i izgleda proizvoda, a za uzajamnu korist korisnika i proizvođača. Stječe se znanje o osnovama, metodama i tehnologijama kod dizajna industrijskih proizvoda. Obrađuje se razvoj proizvoda od istraživanja tržišta i koncepta, uvažavanja ergonomskih i ekonomskih značajki do realizacije finalnog proizvoda.
Preuzmi

Novi inženjerski materijali (5 ECTS)

Lokacija: Varaždin

Semestar: zimski

Upoznavanje studenata s novim tehničkim materijalima koji se u pojedinim tehnologijama i primjenama koriste za specifične i zahtjevnije uvjete rada te koji imaju za cilj u pojedinim segmentima i zamijeniti neke materijale koji se uobičajeno koriste. Studenti će se upoznati s novim metalnim i nemetalnim materijalima, njihovim poboljšanim svojstvima  te uvjetima na temelju kojih su ta poboljšanja ostvarena. Studenti će se upoznati i s mogućnostima primjene novih materijala u konkretnim strojarskim zahtjevima.
Preuzmi

Odabrana poglavlja iz mehanike i čvrstoće (6 ECTS)

Lokacija: Varaždin

Semestar: zimski

Upoznavanje studenata sa osnovnim fizikalnim fenomenima vibracija, razumjevanje važnosti analize vibracija u cilju smanjenja štetnog utjecaja na elemente konstrukcija. Upoznavanje studenata sa osnovama energetskih metoda u mehanici deformabilnih tijela i primjena na analizu ravnih i okvirnih nosača, analiza debelostijenih posuda i cijevi, steznih spojeva i membranskih naprezanja u osnosimetričnim ljuskama. Upoznavanje studenata sa osnovama linearne mehanike loma.
Preuzmi

Suvremene proizvodne tehnologije (5 ECTS)

Lokacija: Varaždin

Semestar: zimski

Upoznavanje studenata sa suvremenim proizvodnim postupcima iz područja obrade odvajanjem čestica, aditivnim tehnologijama, tehnologijama spajanja materijala zavarivanjem  i oblikovanja metala deformiranjem. Upoznavanje sa prednostima koje nude moderne tehnologije u pogledu optimalnog iskorištenja materijala i energije te visokoj učinkovitosti procesa obrade.
Preuzmi

Ekološki i energetski dizajn proizvoda (5 ECTS)

Lokacija: Varaždin

Semestar: ljetni

Studentima prikazati, prenijeti i učvrstiti interaktivni odnos dizajna, energije i ekologije povezani za razvoj, trajnost, ekonomičnost i održivost proizvoda. Razrađuju se metode i elementi dizajniranja i korištenja proizvoda, posebnosti energetskog i ekološkog opterećenja proizvoda i proizvodnje te utjecaji na ekonomske parametre šire društvene zajednice.
Preuzmi

Robotika u proizvodnji (5 ECTS)

Lokacija: Varaždin

Semestar: ljetni

Upoznati studenta s osnovama rada i primjenom robota u procesima strojarske proizvodnje. Osposobljavanje studenata za programiranje i planiranje primjene robota za različite aktivnosti.
Preuzmi

Ponašanje materijala u eksploataciji (6 ECTS)

Lokacija: Varaždin

Semestar: ljetni

Cilj je prikazati osnovne principe ponašanja materijala u svim fazama eksploatacije, reakcije i ponašanje u uvjetima različitih mehanizama trošenja. Posebna pažnja posvetit će se prepoznavanju vrsta i uzroka prijeloma te prepoznavanju vrste mehanizma trošenja i postupcima za njihovo minimiziranje u svrhu svođenja trošenja na minimum.
Preuzmi

Procesna mjerenja u industriji (4 ECTS)

Lokacija: Varaždin

Semestar: zimski

Osposobiti studente za istraživanja i samostalno korištenje komponenata mjernih sustava koja uključuju mjerenja toplinskih i procesnih veličina. Kroz kolegij će se studentima omogućiti da razumiju i primjenjuju važne komponente znanstveno-istraživačkog rada kao što su: mjeriteljski instrumenti, etalonski sustavi, prijenos sljedivosti i procjena mjerne nesigurnosti te sastavljanje mjernih sustava tražene točnosti za mjerenje temperature, tlaka, vlažnosti, protoka, mase i  volumena.
Preuzmi

Certifikacija proizvoda i sustava (6 ECTS)

Lokacija: Varaždin

Semestar: zimski

Osposobiti studente za pravilno tumačenje i primjenu suvremenih međunarodnih normi za certifikaciju sustava upravljanja i tehničkih proizvoda.
Preuzmi

Lean proizvodnja (4 ECTS)

Lokacija: Varaždin

Semestar: ljetni

Cilj kolegija je upoznati studente s modernim organizacijskim konceptom upravljanja i poboljšavanja poslovnih procesa, te povezivanje s teoretskim podlogama znastvene organizacije rada i praksom kako bi studenti razumjeli suvremene trendove u organizaciji poslovanja i poticali kritičko promišljanje prema poslovnoj izvrsnosti i industriji 4.0.
Preuzmi (nema linka)

Preradba polimernih materijala (5 ECTS)

Lokacija: Slavonski Brod

Semestar: zimski

Upoznavanje studenata sa polimernim materijalima i suvremenim proizvodnim postupcima iz područja preradbe polimernih materijala.
Pregledaj

Zavarivanje (5 ECTS)

Lokacija: Slavonski Brod

Semestar: ljetni

Upoznavanje studenata mogućim otkazima zavarenih spojeva i mogućnostima osiguranja od otkaza. Obrazlažu se primjeri otkaza i navode se potencijalni rizici od otkaza. Navode se i analiziraju različiti primjeri otkaza zavarenih proizvoda i konstrukcija u zemlji i svijetu, u cilju uočavanja tipova i uzročnika otkaza, te aktivnosti koje treba poduzeti u cilju osiguranja od otkaza.  Greške u zavarenim spojevima postoje jer je poznato da se zavarivanje slabi osnovni materijal. No, greške su ona odstupanja koja prelaze prag prihvatljivosti i mogu se otkriti odgovarajućim metodama kontrole. Obrazlažu se mehanizmi slabljenja u zavarenom spoju, faktor slabljenja osnovnog materijala zbog prisutnosti zavarenog spoja, klase zavarenih spojeva i proizvoda, zavarljivost i problemi zavarljivosti materijala koji se koriste u strojarskoj praksi. Zavarljivost materijala tumači se sa stajališta  kako metalurške, operativne i konstrukcijske zavarljivosti. Poseban se naglasak daje na uvjetno i teže zavarljive materijale i zavarivanje raznorodnih materijala.
Pregledaj

Površinska zaštita (5 ECTS)

Lokacija: Slavonski Brod

Semestar: zimski

Površinska zaštita proučava koroziju i zaštitu od korozije. U literaturi se to znanstveno područje još se naziva Tehnologija zaštite od korozije, zaštita materijala ili korozijskom tehnologijom. U kolegiju Površinska zaštita  dati su temelji za bolje razumijevanje mehanizama korozijskog djelovanju okoline na konstrukcijski materijal. Boljim poznavanjem korozijskih svojstava metala inženjeru omogućuje pravilni izbor i optimalna tehnološka rješenja pri konstruiranju opreme. Kolegij površinska zaštita temeljito razrađuje mehanizme korozije s ciljem razumijevanja korozijskih svojstava materijala i njihovog ponašanja u različitim korozijskim sredinama.
Pregledaj

Obrada odvajanjem čestica (5 ECTS)

Lokacija: Slavonski Brod

Semestar: zimski

Produbiti znanja iz teorije obrade rezanjem. Usvajanje znanja o kriterijima i metodama određivanja obradivosti materijala i parametara obrade. Upoznati postupak ispitivanja utjecaja parametara na efekte procesa obrade. Upoznavanje sa suvremenim tehnologijama obrade odvajanjem čestica.
Pregledaj

Oblikovanje metala deformiranjem I (5 ECTS)

Lokacija: Slavonski Brod

Semestar: zimski i ljetni

Objasniti studentima tehnologiju oblikovanja metala deformiranjem, objasniti potrebne parametre pri obradi i pri konstruiranju alata za oblikovanje. Upoznavanje studenata sa osnovama teorije plastičnosti.
Pregledaj

Ljevarstvo (5 ECTS)

Lokacija: Slavonski Brod

Semestar: zimski

Upoznavanje s tehnologijom lijevanja i ljevarstvom kao privrednom granom.
Pregledaj

Ekonomika proizvodnje (4 ECTS)

Lokacija: Varaždin

Semestar: zimski

Upoznavanje studenata s osnovnim pokazateljima proizvodnje te alatima za analizu i donošenje optimalnih odluka baziranih na istim. Kako je proizvodnja središnje područje studija strojarstva nužno je upoznati se s ekonomskim zakonitostima na području proizvodnje, odnosima ulaganja proizvodnih faktora i rezultata, problematikom odnosa troškova i rezultata, te ostvarenih poslovnih rezultata i proizvodnje.
Preuzmi

Poslovna komunikacija i prezentacija (5 ECTS)

Lokacija: Varaždin

Semestar: ljetni

Upoznavanje studenata s komunikacijskim vještinama u pisanoj i usmenoj komunikaciji u tvrtki i prema kupcima. Uključuje instrukcije o kreiranju predložaka, istraživačkih strategija i izrade relevantne dokumentacije.
Preuzmi

Upravljanje projektima, inovacije i start up (4 ECTS)

Lokacija: Varaždin

Semestar: zimski

Upoznavanje studenata s osnovnom terminologijom u području projekata i upravljanja projektima. Studenti će usvojiti znanja o formalnom definiranju projekata, načinu njegovog pokretanja i odvijanja, timskom radu, formalnom praćenju napretka projekta i poceima životnog ciklusa zajedničkih većini projekata. Studenti će biti upoznati s osnovnim uvjetima uspješnog upravljanja projektima s posebnim naglaskom na utjecaj projektne domene, poslovnog i komunikacijskog aspekta. Studenti će se teorijski i praktično pripremiti za sudjelovanje u projektima i bit će im prezentirani osnovni aspekti, problemi i postojeća rješenja vezana uz upravljanje različitim tipovima projekata.
Preuzmi